TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагтай 400 үг

TOEFL-ийн зайлшгүй зайлшгүй мэдэх шаардлагтай 400 үг орчуулгын хамт + Ном

 

 

Эдгээр 400 үгсийг яаж цээжлэх вэ гэхээр 400 үгийг тайлбарласан үг өгүүлбэртэй доорх номыг татаад орчуулаад байх хэрэгтэй. Өдөрт 1 хичээл буюу ердөө 10 үг 1 текстийн хамт хийгээд байхад сар гарны дараа бүгдийг нь мэддэг болох юм.

 

 

Android үйлдлийн системтэй утсан дээр татах бол 


Abandon - хаялах, хаях, орхих, татгалзах, нүүрэмгий зан, чөлөөтэй байдал,хаях орхих

Abduction - хүний хулгай, хүн хулгайлах

Abstract - хийсвэр, реферат, хийсвэрлэл, хийсвэр ойлголт, товч агуулга

Accumulate - хуримтлах, цуглуулах, цугларах, хуримтлуулах, хураах, нэмэгдүүлэх, бөөгнөрөх цуглах, цэнэглэх

Accuracy - нарийн нягт, нямбай, нягт нямбай байдал, цаг нарийн барихуй, нямбай чамбай, нарийн, яг,нягт нямбай(э.з),хөдлөшгүй үнэн(э.з),яв цав(э.з)

Accuse - зэмлэх, буруушаах, яллах, илчлэх

Acquire - олж авах, тай болох, эзэмших, итгэл олох, дадал дүй эзэмших

Acquisition - худалдан авах, хуримтлал, нөөц, олж эзэмшихүй

Adapt - тохируулах, тааруулах, хялбар болгон засах, хялбаржуулах ээнэгшүүлэх

Addictive - causing addiction, habit-forming

Adjacent - инээдэмтэй, хөрш зэргэлдээ, хажуугийн, ойрхон,залгаа

Adjust - тохируулах, тааруулах, эмхлэх цэгцлэх, шийдвэрлэх, эвлүүлэх, нийлүүлэх

Adolescent - идэрчүүдийн, өсвөр залуу, хөвгүүн, бүсгүй

Advent - ирэх, бий болох

Adversely - unfavorably, antagonistically, for the worse; in a manner that works against

Advocate - хамгаалах, тал баригч, хамгаалагч, өмгөөлөгч, хамсаатан, өмгөөлөх

Affection - дасал болох, дотно байх, бааш, хуурамч зан, маяг, дур хүсэл, хайр, өвчин, сэтгэлийн хөдөлгөөн

Affluence - элбэг дэлбэг байдал, эд баялаг

Aggravate - нэрмэх, дарамтлах, уурлуулах, хүндрүүлэх, даамжруулах, дордуулах, цухалдуулах, хилэгнүүлэх

Aggregate - агрегат, цогцолбор, мэдээллийн цогцолбор, бүгд, нийт, цогц, төхөөрөмж, нэгтгэх, цуглуулах,төхөөрөмж нэгтгэх

 

Agnostic - one who is unsure whether or not God exists; person who refuses to declare belief in the existence or nonexistence of God; skeptic, person who is doubting or suspicious about something

 

Allegedly - apparently, seemingly

Allegiance - үнэнч, шударга

Allocate - байрлуулах, гаргаж өгөх, хуваарилах, байрлалыг хязгаарлах, байршлыг тогтоох amateurish - сонирхогч, мэргэжлийн бус

 

Ambiguous - хоёр утгатай, хоёрдмол утгатай, тодорхойгүй утгатай, эргэлзээтэй

amend - засах, засварлах, засвар оруулах

analyze - анализ хийх

ancestral - удамшлын, удмын

anesthesia - (Pathology) lack of feeling, loss of sensation (caused by disease); (Medicine) localized or general reduction of sensitivity to pain (through drugs)

animism - belief that everything in nature has a soul (i.e. trees, rocks, etc.)

annex - нийлүүлэх, хавсаргах, хавсралт

anomaly - гажиг, согог, хэвийн бус байдал

anticipate - урьдчилан харах, сануулах, зөгнөх, совин татах, ёрлох, угтан баярлах, урьдаас мэдрэх, горьдох, сэрэмжлэх

antipathy - дургүйцэх, нүдэнд хүйтэн, дур гутах, нэн их жигшил, нүдэнд хүйтэн зүйл, жигшил, зэвүүцэл

apex - орой, шовх үзүүр,орой шовх үзүүр

apprehend - барих, ойлгох, мэдрэх, саатуулах, баривчлах, ёрлох, урьдаас мэдрэх, эмээх

arbitrary - дурын, дураараа, зоргоороо, тохиолдлын, эрх зоргоороо ааштай, дарангуй, эзэрхэг, захирангуй,дарангуй эзэрхэг,тохиолдлын(э.з),тохиолдлоор сонгож авсан(э.з)

arrogantly - in a conceited manner, haughtily

artillery - их буу

ascertain - магдлах, тогтоох, тодруулах, магадлах

assail - довтлох, шалах, дайрах, байцаах

assess - оногдуулах, татвар авах/оногдуулах

asset - something of value (property, goods, etc.); desirable item or quality, something beneficial

assimilate - ижилсэх, хайлах, адилсах, шингээх, адил болгох, харьцуулах, эзэмших, өөрийн болгох, уусах

associate - нэгдэх, хамтран зүтгэгч, нөхөр, түнш, холбоотон, сурвалжлагч гишүүн, нэгдсэн, зузаан холбоотой,холбогдох,явалцах нөхөр,холбоотон сурвалжлагч,гишүүн нэгдсэн,түнш холбоотон

 

astrological - of astrology, pertaining to the prediction of the future according to the state of the stars

atheist - шашингүй хүн, шүтлэггүй хүн

augment - increase, enlarge, enhance; multiply

authority - эзэмших, захирах, нэр хүнд, эрх мэдэл, бүрэн эрх, нэртэй мэргэжилтэн, үндэслэл, баталгаа, нотолгоо,нэр хүнд эрх мэдэл,бүрэн эрх(э.з)

battl - тулалдаан, дайн тулалдаан, байлдаан, тэмцэл, тэмцэх, байлдах, тулалдах,байлдаан тэмцэл

be inclined to think - tended to think, was of the opinion, understood berate

biased - атгаг санаатай

bitterly - acrimoniously, wryly

bond - холбоо барилдлага, гинж, облигаци, холбоо, хэлхээ, баталгаа, облигац, үнэт цаас,облигаци холбоо,өрийн бичиг(э.з)

bribery - хахууль өгөх/авах

bulk - масс, эзлэхүүн, багтаамж, хэмжээ, овор, овоолох

bureaucratic - дарамт, дарлал, үүрэг, ачаа тээш, дараа, төвөг, дараа болох, дахилт, ачаалах, төвөг удах, гол санаа, утга учир,төвөг болох

 

candidate - орлогч, нэр дэвшигч

capricious - маягтай, бааштай,маягтай бааштай

cartel - syndication, association of businesses, economic monopoly

cast - хаях, шидэх, цутгах, шидэлт, хэв шинж, жүжигчдийн бүрэлдэхүүн, царайны өнгө байдал, өнгө аяс, үлгэр загвар,өнгө хэв шинж

catastrophic - аюултай, осолтой,аюултай осолтой

cause - учир, шалтгаан, ажил хэрэг, , учир шалтгаан, шалтаг, далим, учруулах, үйл хэрэг, шүүх ажиллагаа, шалтгаалах, нөлөөлөх,шүүх ажиллагаа ажил хэрэг,,,,,,,,

cease - зогсоох, болиулах

certifiably - in a manner which may be authorized, in a manner which may be confirmed

charismatic - having a magnetic personality, having leadership ability

chronologically - according to chronology; in chronological order

circulate - эргэх, тойрох, эргэлтэнд оруулах, гүйх, эргэлтэнд орох /мөнгө/, дамжих, шилжих, давтагдах, эргэлтэнд орох (мөнгө)

civil - иргэний, энгийн, эелдэг, цэргийн бус

clique - бүлэг

coalition - эвсэл

coerce - албадах, шахах

cohesion - cohering, sticking together, act of uniting; union

coincide - тохиолдох, тааралдах, давхцах, нийцэх, дүйцэх,тохирох(э.з),таарах(э.з),нийцэх(э.з)

collapse - нурах, , сүйрэл, мөхөл, унах, сүйрэх, сэтгэлээр унах, доройтох, хүч барагдах,,,,,,,,

collide - мөргөлдөх, харшилдах

combustion - шатах, шаталт, ноцох, асах

commodity - бараа товар, бараа таваар, өргөн хэрэглээний зүйл,бараа(э.з)

compensate - нөхөн олгох, шагнах, нөхөн төлөх, хохиролгүй болгох, төлөх, тэнцэтгэх, тэгшитгэх complex - нийлмэл, цогцолбор, нэгдсэн, хэцүү, ярвигтай,хэцүү ярвигтай

complication - төвөг, будлиан, хүндрэл, ярвиг

component - найрлага, бүрэлдэхүүн хэсэг,бүрэлдхүүн хэсэг

compress - бигнүүр, жин, шахах, дарах

concentrated - gathered together into one place; strengthened, intensified

condemn - шийтгэх, буруушаах, ял тулгах

confide - итгэх найдах, шууд хэлэх, итгэх, найдах, даатгах, даалгавар өгөх, үүрэг өгөх, нууцаа итгэж хэлэх

conflict - зөрөлдөөн, мөргөлдөөн, харшилдаан, зөрчил, тэмцэл, зөрчилдөх, харшилдах, тэмцэлдэх,зөрчих,сөргөх

connotation - inferred meaning

conquest - байлдан дагуулагч, ялалт, булаан эзлэх, эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр

consciously - knowingly, with awareness

consequence – уршиг, шалтгаан, учир, утга, үр дагавар, үр дүн,үр дагавар дүгнэлт(э.з)

constraint - албадал, шахалт, шаардлага, биеэ барих

contamination - бохирдол, халдвар, муудах, ялзрах, бээх

contemplate - бясалгах, төсөөлөх, багцаалах, бодох

contemptuous - жигшсэн, жигшүүртэй, тоомсоргүй

contest - тэмцээн, маргаан, уралдаан, маргах, уралдах, тэмцээнд оролцох, үнэний төлөө зогсох

context - тухайн уул үг, урьдахь хойтохь үгс, хам сэдэв,тухайн үг

contrary - эсрэг талын, эсрэг, тэсрэг, урвуу

convey - зөөх, тээвэрлэх, дамжуулах, нэвтрүүлэх, хэлэх, мэдээлэх, илэрхийлэх, гаргах

convict - буруугаа хүлээх, ялтан, хэрэгтэн, ял тулгах, яллах

core - гол, цөм, зүрхэвч, тольт,голцөм

corrode - зэврэх, зэв идэх,зэврэх зэв идэх

counter - лангуу, гутлын зуузай, эсрэг

cremation - хүүр шатаах

cultivation - газар боловсруулалт

cumbersome - хүнд, төвөгтэй, нүсэр том, ярвигтай

cure - эм, эмчилгээ, эмчлэх, эдгээх, эм тан, цуврал эмчилгээ, анагаах, домнох

curriculum - сургалтын төлөвлөгөө/хөтөлбөр,сургалтын хөтөлбөр

cynically - sarcastically, pessimistically, scornfully, suspiciously

de facto - in reality, in fact, actually existing

decipher - тайлах, тайлбарлах, тайлал, нууц тайлах, тайлал хийх, учры нь олох

decline - бууралт, буурах, буурал, уналт, доройтол, үнийн буурал, татгалзах, үл зөвшөөрөх decrepit - хуучин муу, навсгар, дорой, өтөл

degrade - доройтуулах, муудах, доройтох, бууруулах, нурах, эвдрэх

deify - тахих, шүтэх, бурхан шиг үзэх

delinquency - алдаа, дутагдал, гэм, зөрчил, гэмт хэрэг

denominator - танигч, хуваарь,хуваагч(э.з)

denote - тэмдэглэх, төлөөлөх, утгатай байх, заах, илэрхийлэх

deny - эсэргүүцэх, татгалзах, буцах, үгүйсгэх, мэлзэх

depict - дүрслэх, зурах

deplete - дуусах, шавхах, барах, туулгах,дуусгах шавхах барах

derive - үүсэх, гарах, авах, үүсэл гарлыг тогтоох, гаргах, дууриах, удам дагах, удамших

descendant - ач үр, үр удам, хойч үе

despise - муу үзэх, доромжлох, үзэн ядах, гадуурхах

despondent - гутарсан, гуньсан

detain - уях, саатуулах, хүлээлгэх, барих, хорих, саад болох, суутгах, хөдөлгөөн боох,уях саатуулах

detection - ололт, илрүүлэлт, шулуутгал,ололт илрүүлэлт

deviant - someone or something that deviates from the norm

devise - бодож гаргах, аргалах, бодох, зохиох, зориулах, гэрээслэн үлдээх

devotion - хайр халамж, зүтгэл, үнэнч байх, дотно байх, хайртай байх, сүсэг бишрэлтэй байх

dilemma - хоёрын нэгийг сонгох, яах ч аргагүй байдал

dimension - хэмжээ, хэмжил, хэмжилт, хэмжигдэхүүн, хэмжээ тавих

diminish - бага болгох, багасгах, багасах, хасах

discretely - separately, discontinuously, distinctly

discriminate - ялгах, ялгаварлах, арьс өнгөөр ялган үзэх, алаг үзэх

disease - өвчин, гэм, эмгэг, хууч

dispose of - салах, зайлуулах, үгүй хийх, гомдол маргааныг шийдвэрлэх

distill - нэрэх

distinctly - тов тодорхой, тод, илэрхий, тодорхой

distort - гажуудуулах, гуйвуулах, мушгих

diverse - яг ондоо, өөр, ангид, янз янзын, төрөл бүрийн, олон талын

divination - мэргэ төлөг

domesticate - тэжээх, номхотгох, сургах, номхруулах, нутагшуулах, гэрийн ажилд сургах

dynamic - динамик, хөдлөлтэй, идэвхтэй, эрч хүчтэй, давшингуй

ecclesiastical - шашны

election - сонголт, сонгууль

elementally - simply, in an elemental manner

elite - сор, өнгө, шилдэг хэсэг

emission - дулаан ялгаруулалт, туяарал, цацрал, үнэт цаас, мөнгө гаргах

engender - үүсгэх, төрүүлэх

enterprising - санаачлагатай, овсгоотой, самбаатай

entrepreneurial - of or pertaining to an entrepreneur; characterized by initiative and risk

equity - шударга явдал,шудрага явдал,капитал(э.з)

erode - элэгдэх, идэгдэх, нурах

erudite - эрдэмтэй, өргөн мэдлэгтэй,эрдэмтэй өргөн мэдлэгтэй

eruption - тэсрэл, бэржгэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, шүд цухуйх, тууралт

esthetically - with regard to aesthetics, with regard to the perception and appreciation of beauty; with a refined sense of taste (also aesthetically)

 

evade - зайлах, бултах, булзаарлах

evidence - баримт гэрч, баталгаа, нотолгоо, үндэслэл, нотлох, гэрчийн мэдүүлэг, нотлох баримт, батлах

evolve - хөгжих, дэлгэрэх, өрнүүлэх, хувьсах, гаргах, ялгаруулах

exalt - өргөх, магтах, өргөмжлөх

exclusive - шилж сохгодог, онц, оруулахгүй, гойд, онцгой, тусгай, шилж сонгодог, ойртох аргагүй, халдашгүй

exotic - харийн, сонин

expeditiously - swiftly, efficiently

exploit - боловсруулах, ашиглах, мөлжих, гавъяа, гавьяа, тулалдаан, байлдаан

exponentially - in an exponential manner (Algebra)

extinction - сөнөл, мөхөл, унтрах, өр төлж дуусгах

extract - татаж авах, татаж гаргах, сугалах, ханд, ханд бэлдэх, шүд авах, язгуур гаргах, авах, гаргах, иш татах

famine - өлсгөлөн, зуд турх, тарчиг байдал

fatally - in a disastrous manner, destructively, in a deadly manner; lethally, mortally, critically; in a predetermined manner, according to fate

feasibly - . in an achievable manner, in a feasible manner

feature - зүс царай, онцгой газар, гол чухал, өвөрмөц онцлог, сонин сэтгүүлийн өгүүлэл, бүрэн хэмжээний кино, зурах, дүрслэх,онцлог(э.з),шинж тэмдэг(э.з),шинж чанар(э.з)

fertilize - өтгөжүүлэх, бордох, үр нийлүүлэх, үр тогтоох, хээлтүүлэх

flood - үер, үерлэх, овоолох, их ус, усанд автагдах, асгах, цутгах

fluctuate - хэлбэлзэх, найгах, ганхах, тогтворгүй байх, өөрчлөгдөх, солигдох

folklore - ардын аман зохиол

forensics - place where items connected to a crime are scientifically tested; scientific study of items connected to a crime; art of debate, study of argumentation

fortify - бататгах, бэхлэх, бэхлэлт босгох

fossilize - change into a fossil, petrify; be petrified, become a fossil; make outmoded; become old-fashioned or outmoded, become unchanging (also fossilise)

fringe - зах, хөвөө, цацаг, санжлага, эмжээрлэх, эмжээр, хөвөөлөх, цацаг хадах, захлах,нэмэлт хөнгөлөлт(э.з)

gala - баярын найрын, баяр ёслол

gap - зай завсар, нүх, цоорхой, зөрөлдөөн, уулын ам, ангал, хавцал

generation - үе, үүсэл, удам, угсаа,удам угсаа

grotesque - элэглэл, учир утгагүй, элэглэсэн, шоглон үзүүлсэн,шал дэмий

guilty - гэмтэй, ялтай, буруутай

gut - гэдэс дотрыг гаргах, идэх, өлөн/нарийн гэдэс, гэдэс дотор, гэдэс дотор арилгах

haggle - булаалцах, үнэ булаалцах, үнэ тохиролцох

haunt - олон дахин эргэх, ад болох, их хөлийн газар, үүр, орогнох газар

hazardous - аюултай, түгшүүртэй, аз мэдсэн

hedonistic - pleasure seeking, characterized by love of or devotion to pleasure

hierarchy - шатлан захирах ёс

hilarious - хөгжөөнтэй, инээдтэй, хөгжилтэй, дуу хөөртөй

horror - айдас, эгдүүцэл

humiliation - ичгүүр, доромжлол, басамжлал

hypocritically - insincerely, in a duplicitous manner, falsely

hypothesize - create a theory, form a hypothesis (also hypothesise)

illiterate - бичиг үсэг мэдэхгүй, бичиг үсэггүй хүн, боловсролгүй хүн, хүдлэг хүн, боловсролгүй, бичиг үсэг мэддэггүй

 

impact - мөргөлдөөн, цохилт, нөлөө, хүч, үйлчлэл, чанга хавчих, чангалах,нөлөөлөхүй(э.з)

impair - сулруулах, муудуулах

implant - firmly establish, embed, plant; graft, insert (Medicine)

implement - инструмент, багаж, хөдөлмөрийн зэвсэг, хийх, гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээр хангах,багаж хэрэгсэл,явуулах

implicate - орооцолдуулах, ээдрээтүүлэх, татах, татан оруулах, далд утга илэрхийлэх

implicitly - in an implied manner; unconditionally, absolutely

impoverish - ядууруулах, бууруулах, барах, үгүйрэх, сүйрүүлэх, барагдуулах, сонирхолгүй болгох

improvisation- авд зохиол, цээжээр зохиосон зохиол

in common - ерөнхий, нийтийн, нийгмийн, жирийн, хамтын юм, нийтийн юм, бүдүүлэг, соёлгүй, ердийн, энгийн

in trench - settle firmly, strongly establish; establish a strong defensive position; dig foxholes or trenches for defense; intrude, encroach (also entrench)

inaugurate - тушаал авуулах, баяр ёслолтой нээх, эхлэх, албан тушаалд нь оруулах

incentive - түлхэх хүч, шалтаг, шалтгаан, өдөөсөн, хатгасан

incompetent - чадваргүй, чадахгүй, мэдэцгүй, мэдэлгүй, эрхгүй

indisputable - маргаангүй, маргашгүй

industrious - ажилсаг, хөдөлмөрч, хичээнгүй, шургуу

inference - дүгнэлт, гаргалгаа

infinitesimal – хязгааргүй бага хэмжээ, хязгааргүй бага

inflation - үлээх, дүүргэх, мөнгөний ханш буурах

ingenious - мэргэн аргатай, мэргэн, цэцэн, уран дүйтэй, чадамгай

inherent - төрөлх, авч төрсөн, угийн, угийн байдаг, өнөөх, салшгүй

inheritance - өмч, өв, өв залгамжлал, удамшил

inhibit - барих, тэвчих, тэсэх, зогсоох, түр саатуулах

inject - хатгах, оруулах, тариа шахах, тарих

innovative - new, inventive, pertaining to innovation

inquiry - асуулт, лавлагаа, байцаалт, судалгаа, эрэлт хэрэгцээ

inscription - бичиг, бичээс, зориулалтын зурвас

installation - угсрах, суурилуулах

integrally - in an integral manner; completely, entirely; as an integral whole

integrity - шударга үнэнч, бүхэл бүтэн байдал, шудрага шулуун байдал, цэвэр байдал

intensify - хүчтэй болгох, чангаруулах, эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх

intentionally - deliberately, premeditatedly, calculatedly

interdict - хориг, хориглох, ашиглах эрхийг хасах

intermediary - зуучлагч, зуучлалын, завсрын

intervene - хооронд орох, хөндлөнгөөс таслах, хөндлөнгөөс оролцох, өмөөрөх, байрлах, байх, болох

intrepid - айхгүй зүрхтэй баатар, аймшиггүй, чин зоригтой, сөс ихтэй

intrinsic - inherent, innate, essential, fundamental, natural

intrusively - in an intrusive manner, invasively, in an interfering manner

intuitively - in intuitive way; instinctively

invasive - дайрсан, довтолсон, халдсан, өнгөлзсөн

invoke - уриалах, дуулах, гуйх, залбирах, дуудах, хүсэх, мөргөж сүнс дуудах

irrigation - услаг, газар услах, усжуулалт, угаах, цэвэрлэгээ

jointly - хамтаар, хамт

juxtapose - зэрэгцүүлэх, зэрэгцүүлж тавих, харьцуулах

kin - хамаатан садан, хамаатан, садан төрөл, ойрын хамаатан, ижил, адил, , хамаатай,,,,,,,,,,,,

lease - түрээс, түрээслэх, түрээсийн төлбөр, түрээсээр авах,түрээслэх түрээсээр авах,түрээс(э.з)

legitimate - хууль ёсны, зүйтэй, хууль ёсны болгох, үрчлэн авах

liability - үүрэг, хариуцлага, өр, өр шир, дур сонирхол, саад бартаа

longitude - уртраг

loyal - үнэнч шударга, үнэнч, шударга, зүйг баримталсан, төвийг сахисан

luxury - элбэг гоёмсог байдал, хээнцэр/тансаг байдал, баян тансаг амьдрал, зугаа, цэнгэл

maintenance - дэмжлэг, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, туслалцаа, амь зуулга, баталгаа, нотолгоо, үйлчилгээ, засвар,сахилт,идэш сууц,тех/үйлч.,дэмжилт үйлчилгээ(э.з),засварын зардал(э.з)

manipulation - нарийн төвөгтэй арга, оролдлого, булхай, арга заль, ов мэх,найрийн төвөгтэй арга

marginal - захын

maximize - increase to the greatest amount or degree, magnify as much as possible; make the most of; make best use of something; (Computers) enlarge a window to the maximum size in a graphical user interface (also maximise)

meditate - бодох, бясалгах, тунгаан бодох, эргэцүүлэх, санах, төлөвлөх, бодологошрох,бодлогошрох

medium - дунд, дунд зэрэг, арга, дамжуулга, арга хэрэгсэл, орчин, нөхцөл байдал, будаг шингэлэгч, зуучлагч, дунд зэргийн, төлөөлөгч

 

merchant - худалдаачин, наймаач, наймаачин, худалдааны, наймааны

merit - гавьяа зүтгэл, үнэ тус, ач гавьяа, зүтгэл, сайн чанар, давуу тал, хүртэх, олох

migration - нүүх явдал, нүүдэл, шилжин суух

milieu - environment, surroundings, social setting; medium; background

minimum - хамгийн бага, хамгийн бага хэмжээ

misconception - эндүүрэл, ташаарал, буруу төсөөлөл

mobilize - дайчлах, элсүүлэх, мөнгө гүйлгээнд оруулах

modify - өөрчлөх, тодорхойлох, хувиргах, сайжруулах

net - цэвэр, цэвэр олз, тор, занга тавих, цэвэр ашиг, цэвэр орлого, тороор бүтээх, торонд орох, тор сүлжих,торлох

nobility - угсаатан, язгууртан, уужим сэтгэл

notion - ойлгомж, бодол, ойлголт, төсөөлөл, үзэл, бодол санаа, зорилго

nucleus - цөм, гол, үүр, нүх, төв

obese - тарган, өөхтэй, бүдүүн

objectively - in an unbiased manner, neutrally, impartially

obnoxious - эгдүү хүрмээр, эгдүүтэй, зэвүүн

obtain - олох, авах, олж авах, хүрэх

offense - гэмт хэрэг, гомдол, довтлого,довтлогоo

oppress - дарлах, шахах, хавчих, дарамт үзүүлэх, зовоох, үйлий нь үзэх

Orwellian - pertaining to George Orwell; in the style of Orwell (especially mimicking the totalitarian rule in Orwell's novel "1984")

Overlap - нэг юмны зах нь нөгөөгийн захад дарагдах, зах нь дарагдах, зарим хэсгээрээ дарагдах

Paradigm - жишээ, загвар

Parallel - паралель, зэрэгцээ, жишилт, адил, төсөө, тохироо, зэрэгцээ шугамууд, зэрэгцсэн, харьцуулах, зэрэгцүүлэх

Parochial - явцуу, орон нутгийн, хязгаарлагдмал

Passion - цогтой дурлал, тачаал, уур хилэн, хайр дурлал, шохоорхол, хуял тачаал, сонирхол

Paternal - эцгийн талын, эцгийн, эцэг ёсны

Peer - адил тэнцүү хүн, язгууртан, тэгш, жигд, тэнцүү, лорд, шагайх, ажиглах, цухуйх, зэрэгцэх

per capita - хүн бүрийн/бүрд

permeate - тарах, нэвтрэх, цөмрөх, тараах, тархах

persevere - шургах, зориглох, зорьсондоо хүрэх, санаагаа биелүүлэх, цөхрөлтгүй оролдох, шургуу зан гаргах

persist - шургуу шаардах, шургуу зүтгэх, хэвээрээ үлдэх, янзаараа байх

perspective - алсын төлөв, хэт, ирээдүй, хэтийн/алсын төлөв, хаяа, хаяалбар, хэтийн, ирээдүйн

phantom - хий үзэгдэл, чөтгөр, хуурмаг, сүг, сүнс, хуурмаг үзэгдэл, хоосон юм

phonetic - авианы, авиа зүйн

photosynthesis - (Biology) process of using sunlight to produce carbohydrates (esp. in plants)

physical - физикийн, бодис зүйн, бие махбодын, бодит

pious - сүсэгтэй, шүтлэгтэй

piracy - далайн дээрэм, бусдын зохиолыг хулгайлах, дээрэм, тонуул, зохиогчийн эрхийг зөрчих явдал,зохиолчийн эрхийг зөрчих явдал,з-ийн эрхийг зөрчих явдал

plunge - үсэрч орох, автах, шумбах, шумбуулах, дүрэх, шаах, шигтгэх, зоох, цойлох, өрөнд орох, тасрах

policy - бодлого, даатгал, улс төр, улс төрийн бодлого, даатгалын гэрээ,у/төрийн бодлого

poll - сонголт, сонголтын дүн, хүлээн авах, сонгогчдын нэрс, бүртгэл санал өгөх, сонгууль, санал агуулга, санал хураах, тайрах

 

portrayal - хөрөг зурах, дүрслэл

potent - хүчтэй, чадалтай, хүчирхэг, сүр хүчтэй, хүч чадалтай, хүчтэй үйлчилдэг, үнэмшилтэй, баталгаатай, итгэлтэй

precipitation - чийг, уналт, буулт, буурал, хурдан байх, эрчимтэй байх, тунадас тогтох, тунах, хур тунадас орох

predicament - бэрхшээлтэй явдал, бэрхшээл, хүндрэл

prejudiced - biased, having preconceived opinions, predisposed to a particular viewpoint

prestige - нэр алдар, нэр төр, алдар нэр, нэр хүнд

prevailing - зонхилсон, давамгайлсан, ноёрхсон, дэлгэрсэн, түгсэн, тарсан, тархсан

prevalent - ихэнх, олонх, давуу, зонхилсон, өргөн дэлгэрсэн

privileged - эрх ямбатай, давуу эрхтэй, эрх дархтай

procedure - үйлдэмж, дэд программ, журам, ёс, үйлдлийн төрх, үйлдвэрлэлийн явц,журам дүрэм,хийх арга

process - явдал, боловсруулах, процесс, хэрэгт татах, арга, технологийн үйл явц, урсгал, хөдөлгөөн, дуудлага, сэртэн, 

prognosis - урьдчилсан мэдээ, урьдчилсан дүгнэлт,урьдчилсан дүгнэлт

proliferation - rapid multiplication, rapid reproduction; prosperity, rapid growth, instance of thriving

promote - дэмжих, тэтгэх, дэвшүүлэх, тушаал/анги дэвшүүлэх, зэрэг нэмэх, хүүгээр нүүх, туслах, урвалыг хурдасгах,урамшуулах,байгуулах

 

proportion - тэнцүүр, тэнцүүлэх, хувь, , харьцаа, пропорци,,,,,,,,

proportionately - relatively; in a proportional manner, correspondingly

proprietor - эзэн, өмчтөн,өмчлөгч эзэмшигч(э.з)

prosper - хөгжих, дэгжих, амжилт гаргах, цэцэглэх, ивээх, өршөөх

prototype - original model which serves as an example for later stages or forms; ideal, example, standard; ancestor, primitive form (Biology)

 

proximity - ойр, ойрхон

psychic - сэтгэлийн, сэтгэл мэдрэлийн, сэтгэл санааны

rank - мөр, зэрэгцүүлэх, зэрэг, эгнээ, , саглагар, тансаг, цол, хэргэм, зэвүүн, бузар, ангилал, зэрэглэл, дээд зиндаан, жагсах, шимт,,,,,,,,

rate - төлбөрийн жагсаалт, тариф, чанар, зэрэг, үнэ, үнэлгээ, норм, хувь, коэффициент, хурд, үнэлэх, татвар ногдуулах, ангилах,ангилал,татвар ногд-х,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з)

ratio - харьцаа, хэмжээ тэгш, пропорци,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з),хувийн жин(э.з)

realism - реализм

rebel - бослого гаргагч, урвагч, урвасан,урвах,бослого гаргах,эсэргүүцэх

recede - буцах, доошлох, холдох, зайлах, татгалзах, болих, багасгах, харих, буурах, унах

reciprocity - харилцан, бие биедээ, харилцан үйлдэх, харилцан ажиллах, харилцан солилцоо,харилцан үйлдэх,харилцан солилцоо

reconciliation - эвсэл, эвлэл, эвлэрэх, эвлэрүүлэх, зохицуулах, зохицуулаг (э.з),тохируулга(э.з) 

reform - засах, залруулах, өөрчлөн байгуулалт, өөрчлөлт, шинэчлэл, өөрчлөх, шинэчлэх, сайжруулах, дахин хийх, шинээр байгуулах, эмхлэх

 

regulate - зохицуулах, тохируулах, цэгцлэх, журамлах

relic - үлдэгдэл, ул, мөр, улбаа, шүтээн, нандин юм, шарил, чандар

reservoir - цөөрөм, ус хадгалах сан, бэлтгэл, нөөц, хадгалах сав, агуулах

residual - үлдэгдэл, зөрөө, үлдсэн

resign - чөлөөлөх, татгалзах, болих, огцрох, эвлэрэх

resist - эсэргүүцэх, тэсвэрлэх, татах, эсрэг зогсох, тэвчих, биеэ барих

retain - хадгалах, байлгах, үлдээх, урих, хөлслөх, санах

retrieve - буцаах, сэргээх, агнасан шувууг олж авчрах, буцааж авах, засах, сэлбэх, хуучин хэвд нь оруулах

reward - шагнах, шагнал, шан, шан харамж өгөх

rigor - хатуу чанга, нарийн нямбай, чичрэх, дагжих

rite - ёслол, тайлга

ritually - ceremonially, by ritual, through a ceremony or rite

roster - нэрс, жагсаалт

rotate - эргэх, эргүүлэх, ээлжлэх, солигдох

sacrifice - өргөл, тахил, амь үрэгдэгч, золиос, тахил өргөх, тавиг болгох, өргөл болгох, тахих, шүтэх, амиа өгөх

safeguard - хамгаалах, харуул, хамгаалалт, нэвтрэх бичиг, хамгаалах төхөөрөмж, баталгаа

saga - үлгэр, домог, тууль

scandal - гутамшигт ичгүүрт явдал, хэл ам, шившигт явдал, хов жив, хэрүүл шуугиан,гутамшигт/ичгүүрт явдал

scar - сорви тэмдэг, шарх, сорви, сорви үлдэх/тогтох,сорви тогтох

secular - шашны бус, хар, ертөнцийн, төрийн, зууны, эриний

seep - нэвтрэх, нэвчих, урсах, гоожих, шүүрэх

seize - барих, баривчлах, буулгаж авах, эзлэх, булаан авах, хураах, ойлгох, ухаарах

self-perpetuating - eternalize, make perpetual, make everlasting; preserve from extinction

sentiment - сэтгэл, мэдрэхүй, мэдрэмж, уян сэтгэл, нялуун зан

sequence - дэс дараа, залгамжлал, дараалал, үр дагавар, уршиг

severely - чанга, хатуу, ширүүн, хүнд, хэцүү, бэрх, ноцтой, айхавтар

shame - ичгүүр, гутамшиг, ичээх, шившиг, гутаах, шившиг болгох

shrink - агчих, агших, зайлах, зайлсхийх, бултах, ойх, жихүүрхэх

shuttle - замаг, онгоц, холхих /урагшаа, хойшоо/,холхих(урагшаа,хойшоо)

sibling - brother or sister, one who has the same parents as another person

simulation - бааш, маяг

skit - элэглэл, хошин шог

smuggle - контрабанд хийх, хулгайгаар бараа хил давуулах, хулгайгаар зөөх,хулгайгаар бараа хил/д-х

solar - наран, нарны

sole - ганцхан, цорын ганц, ул, тавхай, уллах, улдах

solidarity - эв санааны нэгдэл

source - уг, эх, үүсгэл, язгуур угсаа, язгуур, уг сурвалж, эх үүсвэр, уг булаг, булаг шанд, эхлэл, тулгуур бичиг

spectrum - спектр, солонго

stable - бат бэх, тогтвортой, баттай, бат бөх, байнгын, тогтмол, морь хаших,малын хашаа,морины хашаа,пүнз

status quo - current situation

stigmatize - гутаах, бузарлах

strategic - стратеги, стратегийн, чухал, шуурхай

striking - arresting, noticeable, tending to draw attention

structure - байгууламж, бүтэц, байгуулалт, барилга

subsidy - мөнгөн тэтгэмж, татаас

subtly - in a subtle manner

surveillance - хяналт, шалгалт, ажиглалт

survive - амьдрах, хоцрох, үлдэх, тэсэх

suspect - сэжиглэгдэгч, хардах, сэрдэх, сэжиглэх, тээнэгэлзэх, эргэлзэх, сэжиг бүхий, эргэлзээ төрүүлсэн,таамаглах

suspend - өлгөх, зогсоох, болиулах, дүүжлэх, зүүх, түр зогсоох, хойшлуулах, түр огцруулах, түр зайлуулах

suspicious - сэжигтэй, сэжиглэмээр, , сэжиг бүхий

symbolic - of or pertaining to a symbol; characterized by the use of symbols; representative, allegorical, figurative

tangible - барьж болох, баримттай, үнэн, тэмдээрэхүйц, тэмдээтэй, бодит үнэн, мэдэгдэхүйц

terminal - төгсгөлийн, хамгийн сүүлчийн, , эцсийн буудал, төгсгөлийн үг, улирлын шалгалт, эцсийн, сүүлчийн,,

 

tolerate - тэсвэрлэх, хүлцэх, тэсэх, тэвчих, даах, зөвшөөрөх

trend - хандлага, зүглэл, хандах, зүглэх, чиг, чиг хандлагатай байх, чиглэх, хазайх,чиг/хандлагатай байх

trigger - бууны гох, оньс дэгээ, үүсэх, гох, оньс, дэгээ

unleash - уяанаас нь тавих, дураар нь тавих

unmask - багаа авах, үнэн дүрээ илрүүлэх, багий нь хуулах, илчлэх

vanish - устах, үгүй болох, гулгалт, алга болох

vanity - нэрэлхэг, хоосон, , нэрэлхүү зан, талаар хэрэг

vein - судас, судал, ширхэг, авьяас, сонирхол

verdict - шийтгэл, тогтоол, ялын тогтоол, санал бодол

versus - эсрэг

vestige - ор, тэмдэг, ул мөр, шинж тэмдэг

villainy - хорлол, өөдгүй явдал

violation - хорлол, өөдгүй явдал

vitriolic - of or pertaining to vitriol; bitingly sarcastic; resembling glassy metallic sulfate

vulnerable - халдаж болом, хорлож болом, эмзэг

willing - дуртай, дуртайгаар, бэлэн, сайн дурын, хичээнгүй, мэриймтгий, номхон, дуулгавартай

witness - гэрч, нүдээр үзэх, гэрч болох, нотлох, гэрчлэх баримт, нотолгоо, гэрчлэх, мэдүүлэх, нүдээрээ үзэх, батлах

working class - ажиллагч, ажлын, ажиллагаа, ажил, үйл ажиллагаа, ашиглалт, боловсруулалт, хөдөлмөрийн

wound - шарх, шархдах, гомдол, шархдуулах, wind-г хар,/wind-г хар/,wind-г харах

zeal - хөөрөлхөх, урам зориг, хичээл зүтгэл, чармайлт

 

Эх сурвалж: narantsengel.blogspot.com

Өөр сонирхолтой мэдээлэл авахыг хүсвэл Зөвлөгөө булангаар зочилоорой.  Харин өөрийн ур чадвар,  мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх бол манай Академийн Хүний нөөцийн менежерийн цогц сургалтыг сонирхоорой.