TOEFL-ийн үндсэн 450 үг

TOEFL - шалгалтын үндсэн 450 үгийг системтэй цээжлэхэд зориулагдсан номыг татахаар оруулж байна.  Мөн энд  дараад  450 үгнийхээ дуудлагыг сонсож тайлбарыг харах боломжтой юм.    

 

 




ANDROID ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМТЭЙ УТСАН ДЭЭР ТАТАХ БОЛ 

Lesson 1
1. abroad /adv/ гадаадад, хилийн чанадад
2. abrubt /adj/ гэнэтийн, түргэн
3. acceptable /adj/ боломжтой, зөвшөөрөгдөхүйц
4. acclaim /n/ шагшин магтах, баяртай хүлээж авах
5. actually /adv/ үнэндээ, үнэхээрийн
6. adverse /adj/ сөрөг, онцгүй
7. advice /n/ зөвлөгөө, мэдэгдэл
8. attractive /adj/ дур булаам, сэтгэл татам, анхаарал татсан
9. ideal  /adj/  маш сайн, санаанд таарсан /Алдаа дутагдалгүй байх,/
10. persistent  /adj/ шургуу цөхрөлтгүй
11. wide /adj/ өргөн уудам, элбэг
12. autonomous /adj/ бие даасан, хараат бус
13. disapproval /n/ үл зөвшөөрөх, эсрэг санал
14. disruptive  /adj/ сүйтгэж , сүйрүүлж байгаа
15. haphazardly  /adj/ аз тохиоход, санаандгүй

Lesson 2
1. advanced /adj/ дэвшилтэт, тэргүүний
2. advantage  /n/ давуу тал
3. advent /n/  гарч ирэх, бий болох
4. agile  /n/ идэвхтэй шалмаг
5. albeit  /conj/  тэгсэн боловч, хэдийгээр
6. allow /v/ зөвшөөрөх
7. appealing /n/  аятайхан харагдах, сэтгэл татах
8. celebrated /adj/  алдартай, нэрд гарсан
9. contemporary  /adj/  одоо цагийн, эдүгээ
10. distribute  /v/ хуваарилах, түгээх
11. encourage  /v/ дэмжих, зоригжуулах, урам өгөх
12. energetic /adj/ эрч хүчтэй
13. frail /adj/ хэврэг, сул
14. refine  /v/ сайжруулах, цэвэршүүлэх
15. worthwhile  /adj/ үр дүнтэй, үр бүтээлтэй

Lesson 3
1.alter /v/ өөрчлөх солих
2.analyze /v/ шинжлэх, задлан шинжлэх
3.ancient /adj/ эртний
4.annoying /adj/ ядаргаатай, залхмаар
5.anticipate /v/ урьдаас мэдэх, урьчилан мэдэх, сэрэмжлэх
6.conform /v/ нийцэх, тохирох
7.detect /v/ ажиглах, олж мэдэх
8.enrich /v/ баяжуулах, дэлгэрүүлэх
9.intensify /v/ эрчимжүүлэх
10.intolerable /Adj/ тэвчишгүй, тэсэшгүй
11.observe /v/ ажиглах, судлах, тандах
12.ongoing /adj/ хэрэгжиж байгаа
13.propose /v/ Танилцуулах, санал дэвшүүлэх
14.restore /v/ сэргээх, сэлбэх
15.vital /adj/ амьдралын чухал хэрэгтэй, амин

Lesson 4
1.ambiguous /adj/ хоёрдмол утгатай
2.apparent /adj/ илэрхий, ил тод, тодорхой
3.arbitrary /adj/ дур зоргоороо
4.assert /n/ илэрхийлэх
5.astounding /adj/ гайхалтай, үнэхээр гайхалтай
6.astute /adj/ маш ухаантай, ухаалаг
7.authorize /v/ эрх олгох
8.deceptively /adv/ хуурмагаар
9.determined /adj/ шийдэмгий тодорхой
10.elicit /v/ гарган авах, олж мэдэх
11.forbid  /v/ хориглох
12.petition  /v/ хүсэлт гаргах
13.relinquish  /v/ огцрох, хаях, болих, бууж өгөх
14.resilient  /adj/ шантрашгүй, гутардаггүй, амьдралын баяр баясгалантай
15.tempt  /v/ Аргандаа оруулах, үгэндээ оруулах, хуурах

Lesson 5
1.amaze /v/ гайхах
2.baffle /v/ сандраах, тэвдүүлэх
3.bear /v/ бүтээх, өөрийгөө авч явах, тэсвэрлэх
4.block /v/ хаах саад хийх
5.blur /v/ бүдгэрлүүлэх, харагдахаа болих
6.brilliant /adj/ гайхалтай, гялалзсан, гэрэлтсэн
7.caution /v/ анхааруулах, сэрэмжлүүлэх
8.challenge /n/ хэцүү төвөгтэй, дуудлага уриалга, шаардлага
9.delicate /adj/ хэврэг, нарийн хийцтэй
10.enhance /v/ нэмэгдүүлэх, ихэсгэх
11.intrigue /v/ далдуур явуулга хийх, ховсдох
12.persuade //v/  ятгах, итгүүлэх
13.replace /v/ нөхөх сэргээх, солих
14.shed /v/ гаргах, зумлах
15.unique /adj/ онцгой, ганц байдаг, хосгүй 

Lesson 6

Chiefly /adv/ голдуу, ихэнхи тохиолдол Mostly 
Coarse /adj/ барзгар, биржгэр, бүдүүлэг Rough
Commonplace /adj/ улиг болсон, байдаг л Frequent - Дандаа болдог 
Comparatively /adv/  харьцангуй Relatively
Complex /adj/ нарийн, төвөгтэй  Complicated
Conventional /adj/ уламжлалт, нийтлэг Traditional
Curious /adj/ сониуч, гаж, өвөрмөц, содон  Peculiar
Exceedingly /adv/  хэтэрсэн, хэтэрхий  Extremely
Exclusively /adv/ зөвхөн гагцхүү  Restrictively
Immense /adj/ асар том, хэмжээлшгүй  Massive
Indeed /adv/ үнэндээ, чухамдаа  Truly
Rigid /adj/ хатуу чанд  Stiff
Routinely /adv/  энгийн, хэвийн  Ordinarily
Sufficiently /adv/ хангалттайгаар  Adequately
Visibly /adv/  илэрхий, мэдэгдэхгүйц  Noticeable


Lesson 7

Appropriate /adj/ зохистой, зүйтэй Proper
Clarify /v/ лавлаж асуух, тодруулах Explain
Conceal /v/ нуух, хаах Hide
Confirm /v/ батлах, нотлох  Prove
Constantly /adv/  үргэлж, дандаа Continually
Convenient /adj/ ойрхон, дөхөм Practical
Core /adj/ цөм,  гол хэсэг  Chief
Critical /adj/ Аюултай, шүүмжилсэн Dangerous
Distort /v/ гутаах  Deform
Diverse /adj/ ялгаатай, адил бус, өөр өөр Different
Prosperous /adj/ хөгжин цэцэглсэн, амжилттай Thriving
Reveal /v/ нээх илчлэх Disclose
Scarcely /adv/ бараг л, арай чүү  Hardly
Theoretically /adv/  онолын үүднээс  Hypothetically
Purposefully /adv/  урьдаас төлөвлсөн Deliberately

Lesson 8

Accelerate /v/ хурдасгах түргэсгэх  Hasten
Crack /n/ хагархай, цууралт, эвдрэл Fracture
Create /v/ бүтээх , байгуулах Produce
Creep /v/ мөлхөх, сажлах  Crawl
Crush /v/ няцлах, бутлах  Grind
Cultivate /v/ сайжруулах, боловсруулах Grow
Dictate /v/ тишаах, албадах  Impose
Distinguish /v/ ялгааг олж харах, ялгах Discriminate
Flaw /n/ дутгагдал, алдаа мадаг, гажиг  Defect
Harvest /n/ ургац хураалт  Gather
Mirror /v/ дүрслэх, тусах  Reflect
Obtain /v/ олж авах  Gain
Particle /n/ хэсэг, хэлтэрхий  Fragment
Settle /v/ тогтох, суурьших, зохицуулах Colonize
Transport /v/ зөөвөрлөх, тээвэрлэх  Carry

Lesson 9

Accurate /adj/ нарийн, яг таг Precise
Classify /v/ ангилах, сортлох  Arrange
Currency /n/ мөнгөн тэдэгт  Money
Deep /adj/ гүн гүнзгий  Thorough
Dense /adj/ маш шигүү, өтгөн Thick
Depend on /v/ итгэх  Trust
Dim /adj/ бүдэг бүүдгэр   Faint
Display /v/ Үзүүлэх харуулах  Exhibit
Exports /n/ экспорт Foreign sales
Gigantic /adj/ агуу том  Enormous
Impressive /adj/ сэтгэл хөдөлгөсөн, сүртэй Imposing
Lasting /adj/ удаан үргэлжилсэн, төгсгөлгүй Enduring
Treasury /n/ мөнгөн сан  Bank
Uniform /adj/ нэг төрлийн, байнгын, тогтоосон Consistent
Vibrant /adj/ цогтой, сүртэй, хүчтэй  Brilliant

Lesson 10

Distinct /adj/ тодорхой, ойлгомжтой  Definite
Dominant /adj/ үндсэн, гол, ноёлж байгаа Major
Dormant /adj/ идэвхгүй, унтарсан  Inactive
Drab /adj/ өнгөгүй, сонирхолгүй, уйтгартай  Colorless
Elaborate /adj/ нарийн, төвөгтэй  Complex
Exceptional /adj/ онцгүй, гайхамшигтай, ер бусын Phenomenal
Hazardous /adj/ аюултай, аз туршсан  Dangerous
Minuscule /adj/ жижиг, жижиг үсэг  Tiny
Prime /v/ бэлэн болох  Prepare
Rudimentary /adj/ энгийн, хялбар  Basic
Sensitive /adj/ мэдрэмтгий, эмзэг  Delicate
Superficial /adj/ гүехэн, гүн бус, гадар талын  Shallow
Terrifying /adj/ аймар, айдас хүрмээр  Frightening
Vigorous /adj/ хүчтэй, эрчимтэй  Strong
Dramatic /adj/ Сэтгэл хөдөлгөм  Emotional

Lesson 11

Amenity /n/ тохь тух, эвтэйхэн Convenience
Destroy /v/ сүйтгэх, сүйрүүлэх  Ruin
Disperse /v/ тарах, түгэх, сарних, замхрах  Circulate
Dwelling /n/ орон байр House
Element /n/ бүрэлдэхүүн хэсэг  Component
Elementary /adj/ энгийн, анхан шатны  Primary
Eliminate /v/ арилгах, устгах  Delete
Emphasize /v/ онцлох, тодорхой болгох  Highlight
Encircle /v/ бүслэх, хүрээлэх  Surround
Erratic /adj/ тогтворгүй, туйлбаргүй  Inconsistent
Exaggerate /v/ хэтрүүлэх, дэндүүлэх  Overstate
Mention /v/  дурсах, дурдах  Remark
Pier /n/ усан зогсоол  Dock
Prevalent /adj/ түгсэн, тархсан, дэглэрсэн Commonplace
Release /v/  гаргах, чөлөөлөх  Free

Lesson 12

Benefit /v/ туслах  Assist
Blind /adj/ хараагүй, анзаараагүй Unaware
Broaden /v/ өргөжих, дэлгэрэх  Enlarge
Burgeon /v/ хурдан хөгжих, сайжрах,  Thrive
Conspicuously /adv/  мэдээжийн, илэрхий Noticeably
Demand /v/ шаардах, хүсэх  Insist
Endorse /v/ дэмжих, зөвшөөрөх, батлах  Support
Enormous /adj/ маш том, агуу том   Tremendous
Entirely /adv/  бүрэн, дүүрнээр, бүхлээр нь Thoroughly
Erode /v/ элэгдэх, муудах  Deteriorate
Evaporate /v/ уурших, алга болох  Disappear
Recover /v/ буцааж авчрах, буцааж сэргээх  Retrieve
Reportedly /adv/  мэдээллийн дагуу Rumored
Shift /n/ шилжилт, солигдолт  Switch
Suffer /v/ зовох, зүдрэх, шаналах  Endure

Lesson 13

Crucial /n/ хамгийн чухал, амин Critical
Dignitary /adj/ нэрд гарсан, алдартай, ихэс дээдэс Notable
Elude /v/ зайлсхийх, бултах Evade
Evident /adj/ баримттай, тодорхой Apparent
Exhaust /v/ эцээх, ядраах, бууруулах Deplete
Extensive /adj/ Асар том, өргөн уудам Comprehensive
Extremely /adv/ хэтэрхий, хэт их Highly
Face /v/  тулгарах, нүүр тулах Confront
Facet /n/ тал, хэсэг, элемент Aspect
Hero /n/  баатар, од, гол дүр Idol
Inaccessible /adj/ хүршгүй, алс холын, халдашгүй Remote
Obviously /adv/ мэдээжийн, харваас, тодорхой Evidently
Predictably /adv/ итгэлтэйгээр, бодож байснаар Expectedly
Solve /v/  шийдэх Resolve
Suitable /adj/ тохирсон, таарсан Appropriate

Lesson 14

Ample /adj/ хангалттай их Sufficient
Arid /adj/ хуурай Dry
Avoid /v/ Зайлсхийх, бултах  Avert
Defy /v/ зөрчих, дуудах Resist
Enact /v/  тушаах, захирах Legislate
Even /adj/ Адил, тэгш Equitable
Feign /v/дүр үзүүлэх, маяглах, баашлах Simulate
Fertile /adj/ баян, баялаг, тансаг Rich
Freshly /adv/  Саяхан, шинэхэн байдлаар Recently
Function /n/ үүрэг Role
Fundamental /adj/ үндсэн, салшгүй Essential
Indiscriminate /adj/ эмх цэгцгүй, төлөвлөөгүй, дураараа Arbitrary
Selective /adj/ сонгосон, шилмэл Discriminating
Spacious /adj/ өргөн уудам Expansive
Withstand/v/тэсвэрлэх, дааж өнгөрөөх Survive

Lesson 15

Durable /adj/ найдвартай, бөх бат Sturdy
Favor /v/ дэмжих, туслах Support
Gain /n/  ашиг тус, олз  Attain
Generate v.  үүсгэх Create
Halt /v/зогсоох, болиулах  Stop
Handle /v/  тохиролцох, удирдах Manage
Harbor /v/ хаах, хамгаалах /өвчин/ Shelter
Harmful /adj/ хот хөнөөлтэй, аюултай Unhealthy
Insignificant /adj/ чухал биш, яльгүй Meaningless
Mysterious /adj/ нууцлаг, далд Baffling
Perilous /adj/ аюултай, аз туршсан Dangerous
Postpone /v/ хойшлуулах, улираах Delay
Promote /v/ дэвшүүлэх, тушаал ахиулах Boost
Reject /v/  татгалзах Refuse
Substantial /adj/ чухал, бодитой Significant

Lesson 16

Conscientious /adj/ хянамгай, нямбай Meticulous
Convey /v/ дамжуулах, зөөх Communicate
Encompass /v/ агуулах, хүрээлүүлэх Include
Expansion /n/ өргөжилт, өсөлт Growth
Heighten /v/ дээшлүүлэх, нэмэгдүүлэх Intensify
Highlight /v/ тодруулах, тодотгох Emphasize
Inadvertently /adv/  санамсаргүйгээр, анхааралгүйгээр Carelessly
Inevitable /adj/ зайлшгүй, хувирашгүй Unavoidable
Infancy /n/  анхан шат Beginning
Miraculously /adv/  гайхалтай, шидийн ер бусын Astonishingly
Retrieve /v/  буцааж авчрах, сэргээх Recover
Systemically /adv/ системтэйгээр, дэс дараалалтай Methodically
Unlikely /adj/ эргэлзээгүй Doubtful
Unwarranted /adj/ баталгаагүй, зөвшөөрөлгүй Unjustified
Zenith /n/ дээд цэг, оргил Apex

Lesson 17

Delighted /adj/ гайхан биширсэн, сэтгэл хөөрсөн, сэтгэл хөдөлсөн Elated; very happy
Discreetly /adv/ болгоомжилсон, бодлогтой хянуур Cautiously;in a careful, polite manner
Gradually /adv/ аажмаа, бага багаар  Steadily, slowly, but surely
Intrinsic /adj/ бодитой Inherent
Inundate /adj/ үерлэх, халих, бялхах Overwhelm
Agitate /v/ эсэргүүцэх, зайлах, сэгсрэх Disturb
Confidential /adj/ нууцлаг Secret
Documented /adj/ батлагдсан, нотлогдсон Proven
Influence /v/ нөлөөлөх, нөлөө үзүүлэх Affect
Inordinate /adj/ хэт их, эмх замбраагүй Excessive
Instantly /adv/нэн даруй, яаралтай Immediately
Intentionally /adv/ урьдаас төлөвлөсөн, зориуд Deliberately
Involve /v/  оролцуулах, хамруулах Include
Nominal /adj/ маш бага Moderate
Presumably /adv/  магадгүй, таамгалснаар Supposedly

Lesson 18

Conservation /n/ хамгаалалт, хадгалалт  Preservation
Fallacious /adj/ буруу, алдаатай  Incorrect
Limber /adj/ уян хатан  Flexible
Robust /adj/ бадриун, тамиртай, тэнхээтэй  Energetic
Swift /adj/ хурдан, түргэн  Fast
Absurd /adj/ хөгийн инээдэмтэй, шал худлаа утгагүй Ridiculous
Abuse /n/ урвуулан ашиглах  Misuse
Allocation /n/ хуваарилалт, түгээлт, зарцуулалт  Distribution
Balanced /adj/ сайтар тунгаасан, тогтвортой Equalized
Feasible /adj/ тохиромжтой, боломжийн Possible
Lack /n/ хомсдол  Shortage
Means /n/ арга зам   Methods
ways
narrow /adj/ нарийхан  thin
preconception /n/  зөгнөл   bias
Steady /adj/ тогтвортой  Constant

Lesson 19

Coherent  /adj/ уялдаа холбоотой Logical
Fabricate /v/  санаанаасаа зохиох  Invent
Antiquated /adj/ үеэ өнгөрөөсөн  old-fashioned
develop /v/ хөгжүүлэх evolve
grow
increase
investigation /n/ мөрдөн байцаалт  Probe
normally /adv/ ердийн  typically
notice /v/  ажиглах,  Observe
notion /n/ санаа, үзэл бодол Concept
novel /adj/ нийтлэг биш, шинэ, ховор Origin
Opposition /n/ эсэргүүцэл  resistance
record /v/ бичлэг хийх, тэмдгэлэх register
Relate /v/ холбогдох, харилцаа тогтоох  Communication
suspect /v/  сэжиглэх  speculate
unbiased /adj/ ялгаварлаагүй, энгийн, далд санаагүй objective
varied /adj/ төрөл бүрийн, янз янзын diverse

Lesson 20

Disguise /v/  харуулж үзүүлэхгүй байх, нуух Conceal
Initiate /v/   үүсгэх, эхлүүлэх Launch
Omit /v/ орхих, алгасах  Neglect
Outlandish /adj/ гадаадын, харийн, ер бусын Bizarre
Overcome /v/ давж гарах, ялан дийлэх Conquer
Portray /v/ дүрслэх, зурах  Depict
Accentuate /v/  чухалчлах, онцлох  Emphasize
Finance /n/ санхүү Fund
Innovative /adj/ шинийг сайжруулах Creative
Narrate /v/ өгүүлэх, хүүрнэх Relate
Nevertheless /conj/ гэсэн хэдий ч  Nonetheless
Occasionally /adv/ хаяагаар, алдаг оногоор Sometimes
Partially /adv/ хэсгээр   Somewhat
Pass /v/  батлах  Approve
Submit /v/ мэдүүлэх, санал өгөн барих Propose

Lesson 21

Decline /v/  уруудах, хазайх, бууруулах Decrease
Gather /v/ цуглуулах  Collect
Motion /n/ хөдөлгөөн  Movement
Pattern /n/ хэв маяг Habit
Philanthropic /adj/ өршөөнгүй, энэрэнгүй  Humanitarian
Placid /adj/ тайван дөлгөөн  Calm
Scenic /adj/ үзэсгэлэнтэй Picturesque
Partisan /adj/ хүчтэй дэмжигч, дагагч  Biased
Phenomena /n/  ер бусын үзэгдэл  Events
Plentiful /adj/ элбэг, хангалуун  Abundant
Reaction /n/ хариу үйлчлэл   Response
Rhythm /n/  хэмнэл  Pulse
Shallow /adj/ гүехэн  Superficial
Sheltered /adj/ хамгаалалттай  Protected
Vanishing /adj/ алга болдог Disappearing

Lesson 22

account  /adj/  данс, тооцоо

archaic  /adj/ хуучны, дээр үеийн

hasten  /v/ яарах, тэвдэх, хурдасгах

hue /n/ Өнгө

illustration /n/ зураг , тайлбар

inactive /adj/ идэвхгүй

intricate  /adj/ ээдрээтэй төвөгтэй

magnitude  /n/ хэмжээ, хэмжигдэхүүн

oblige /v/ үүрэгдэх, албадах

overlook /v/ үл тоомсорхлох, хайхрахгүй байх, дээрээс харах

poll  /n/ санал асуулга

position /n/ байр суурь, албан тушаал

practical  /adj/ мэрэгжлийн, ажил үүргийн

predominant  /adj/ зонхилсон, давамгайлсан

prompt /v/ өдөөх

Lesson 23

Compel /v/ албадах  Obliged
Formidable /adj/ хүнд хэцүү, аймшигтай Overwhelming
Intrusive /adj/ түвэгтэй, залхмаар  Annoying
Prone /adj/ хандлага  Inclined to
Prophetic /adj/ зөнч, мэргэн  Predictive
Reliably /adv/ итгэлтэйгээр , найдвартайгаар  In a trusted way
Reluctantly /adv/ дурамжхан unwillingly Hesitatingly
Sacrifice /v/ өргөл барих, золиослох  Concession
Triumph /n/  амжилт, ялалт  Achievement
Analogous /adj/ ижил адил  Similar to
Approximately /adv/ ойролцоогоор, барагцаалбал   Around
Periodically /adv/  үе үеэр Sometimes
Proportions /n/ харьцаа.  Dimensions
Readily /adv/ амархнаар, дуртайяа Freely
Renown /n/ алдар нэр  Prominence

Lesson 24

Affordable /adj/ бололцоотой, худалдан авах чадвартай Economical
Discernible /adj/ амархан харагддаг, ялгагддаг  Detectable
Negligible /adj/ маш бага, өчүүхэн  Insignificant
Peculiar /adj/ онцгой, сонин, хачин  Strange
Scattered /adj/ тараан хаясан, тархай бутархай  Dispersed
Tedious /adj/ сонирхолгүй, уйтгартай  Monotontous
Contaminated /adj/ бохирдсон, заваарсан  Polluted
Flourishing /adj/ цэцэглэн хөгжиж байгаа, дэвжиж буй  Thriving
Mediocre /adj/ дунд зэргийн  Average
Parallel /adj/ зэрэгцээ  Similar
Potent /adj/ цадалтай, хүчтэй  Powerful
Remarkable /adj/гайхамшигта,  гарамгай, гайхалтай  Exeptional
Solid /adj/ хатуу, бат бөх  Steady
Somewhat /adj/ бага зэрэг  Slight
Maintain /v/ дэмжих, тэтгэх  Preserve

Lesson 25
briefly  /adv/ товч тодорхой                                              Syn.concisely
circulate  /v/ тараах, хуваарилах                     Syn.distribute
consistently  /adv/ найдвартайгаар                                Syn.dependably
exhibit  /v/ үзүүлэх, харуулах                                           Syn.display
found  /v/ бий болгох, байгуулах                   Syn.establish
improperly  /adv/  зүй зохисгүйгээр                               Syn.inappropriately
impulsively  /adv/ өөрийн мэдэлгүйгээр     Syn.capriciously
infrequently  /adj/ тогтмол бус, хааяаа хааяаа         Syn.rarely
isolated  /adj/ тусгаарлагдсан                                           Syn.secluded
overtly  /adv/ илэрхий, нээлттэй                    Syn.openly
profoundly  /adv/ нэлээд, учиртайгаар                        Syn.significantly
sharply  /adv/ анхааралтайгаар, огцом                        Syn.quickly
situated  /adj/байрласан                                    Syn.located
subsequently  /adv/дараа нь, хожим                            Syn.afterwards
unmistakable  /adj/гарцаагүй                           Syn.indisputable
Lesson 26
chaotic  /adj/ эмх замбараагүй
characteristic / adj/ хэвийн, нийтлэг
controversial  /adj /маргаантай
exemplify  /v/ жишээ татах
gratifying  /adj/ сэтгэлд тааатай, тааламжтай
interpret  /v/ тодуулах, учрыг тунгаах
launch  /v/ эхлүүлэх, эхлэлийг тавих
legitimate  /adj/  хууль ёсны
particular  /adj/ онцгойлсон
radiant  /adj/ гэрэл цацруулсан, гялалзсан, цацарсан
ridge  /n/ уулын хяр
span  /v/ хучих, халхлах
spontaneous / adj/ санаатай бус
stream  /n/ горхи, гол мөрөн
striking  /adj/  содон, гайхамшигтай
Lesson 27
aptly  /adv/ зохих ёсоор
demonstration  /n/ үзүүлэн
ingredients  /n/ бүрэлдэхүүн хэсэг
involuntarily  /adv/ албан шахалтаар
marvel  /n/ гайхамшигтай
measurable  /adj/ хэмжиж болохуйц
moderate  /adj/ дунд зэргийн
odd  /adj/ хачин, этгээд, үл мэдэгдэх
reflection  /n/ тусгал, ойлт
supposedly  /adv/ ер нь, бараг л
sustained  /adj/ тасралтгүй, тууштай
symbols  /n/ бэлэг тэмдэг
synthesis  /n/ нэгдэл, холбоо
tangible  /adj/ мэдэгдэхүйц
tightly  /adv/ хатуу чанга
Lesson 28
aggravating  /adj/ цухалдуулсан, муутгасан, дургүй хүрмээр

amusement  /n/ аятайхан, таашаал өгөхөөр, таатай

conceivably  /adv/  байж болох л юм

convert  /v/ өөрчлөх, солих, хувиргах

curative  /adj/ эмчилгээний

debilitating  /adj/ сульдаасан

deplete  /v/ хэрэглэх, зарцуулах

finite  /adj/ хязгаарлагдмал

perceive  /v/ ойлгох, ухамсарлах

security  /n/ найдвартай, аюулгүй байдал

toxic  /adj/ хортой

tranquility  /n/ амар тайван байдал

trap  /v/ барих, занганд оруулах

undeniably  /adv/  маргаангүй

underestimated  /adj/ дутуу үнэлэгдсэн

Lesson 29
acknowledge  /v/ хүлээн зөвшөөрөх, таньж мэдэх
acquire  /v/ олж авах, -тай болох
assimilate  /v/ ижил төстэй болгох
assortment  /n/ олон төрөл зүйл, элдэв янз
caliber /n/ чанар
condensed /adj/ нягтруулсан, хураасан
contradictory  /adj/ зөрчилтэй, үл зохицох
disregard  /v/ үл хайхрах, үл тоох
precious  /adj/ чамин, хээнцэр, үзэсгэлэнтэй
prominent  /adj/ нэр алдартай, цуутай
requisite  /adj/ шаардагдах, шаардлагатай
unravel  /v/ ялгаж салгах
vague  /adj/ бүдэг бадаг, тодорхой бус
vast  /adj/ өргөн, асар их
volume  /n/ эзэлхүүн, тоо хэмжээ
Lesson 30
Charisma /noun/ хүнийг татах увидас, бусдыг татах хүч
Clever/adj/ ухаантай, чадварлаг
Convince/v/ үнэмшүүлэх, ятгах, итгүүлэх
Endure/v/ тэсэх, тэсвэрлэх, даван туулах
Forfeit /v/ торгууль төлөх
Precarious/adj/ аз сорьсон, аюултай
Severe/adj/ хатуу, чанга, ноцтой
sporadic  /adj/ тохиолдлын, байнгын бус, тогтмол бус
superior  /adj/ гоц гойд, дээд зэргийн
wanton  /adj/ утгагүй, шалтгаангүй
weak  /adj/ сул дорой, үр нөлөөгүй
widespread  /adj/ өргөн дэлгэрсэн
wisdom  /n/ мэргэн цэцэн байдал, эрдэм мэдлэг
witticism /n/ шогч хүн, шооч байдал
woo /v/ анхаарал татах

Эх сурвалж: narantsengel.blogspot.com